Ασφαλής Επιθεώρηση, Συναρμολόγηση, Χρήση & Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιών


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς, Συντονιστές Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες, και σε όλους τους εργαζόμενους οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας για την εργασία με σκαλωσιές.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες (α) να ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ανέγερση σκαλωσιών, (β) να εκπαιδευθούν στις καλές πρακτικές για την ασφαλή συναρμολόγηση, χρήση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

• να αναγνωρίζουν επαρκώς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων που αφορούν την ασφαλή χρήση σκαλωσιών,
• να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά την συναρμολόγηση, χρήση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών,
• Να τηρούν την κατάλληλη τεκμηρίωση για την χρήση σκαλωσιών (οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης, έντυπα ελέγχου, σήμανση κλπ).

Περίληψη του Προγράμματος:

   • Εισαγωγή και αντικείμενο της Εκπαίδευσης. Νομικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια & Υγεία. Ευθύνες και Αρμοδιότητες Παραγόντων Εκτέλεσης ενός Τεχνικού Έργου.
   • Η Ασφάλεια κατά το σχεδιασμό, εκτέλεση και συντήρηση ενός έργου.
   • Κατηγορίες σκαλωσιών.
   • Προδιαγραφές σταθερών σκαλωσιών. Σκαλωσιές Τύπου Ring lock. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιών
   • Απόδοση σκαλωσιάς προς χρήση (επιθεώρηση, έγκριση, σήμανση, παραλαβή και χρήση από συνεργείο, περιοδικός έλεγχος).
   • Πρότυπα έντυπα για την τεκμηρίωση των ελέγχων – Σήμανση Προδιαγραφές κινητών σκαλωσιών.
   • Εργασία σε ύψος με Ασφάλεια.
   • Ατομική προστασία για Εργασία σε ύψος.
   • Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
   • Πρώτες βοήθειες.
   • Πρακτική άσκηση: ασφαλής συναρμολόγηση σκαλωσιάς. Οι συμμετέχοντες θα συναρμολογήσουν την Σκαλωσιά με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και όλες τις ασφαλής μεθόδους εργασίας.
   • Πρακτική άσκηση: χρήση σκαλωσιάς. Οι συμμετέχοντες θα ανεβούν στην Σκαλωσιά με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και όλες τις ασφαλής μεθόδους εργασίας.
   • Πρακτική άσκηση: αποσυναρμολόγηση σκαλωσιάς.
   • Πρακτική άσκηση: Επιθεώρηση Σκαλωσιάς.

Εκπαιδευτής: Loizos Evangelou