Ασφάλεια και Υγεία στους Xώρους Eργασίας των Nοσοκομείων


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προϊσταμένους τμημάτων νοσοκομείων.

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία στους χώρους των νοσοκομείων.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες

• (α) να αναγνωρίζουν τους κινδύνους κατά την εργασία
• (β) να εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας & υγείας στο χώρο εργασίας
• (γ) να επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων προστασία στον τομέα ευθύνης τους.

Περίληψη του Προγράμματος:

  Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία.

  Απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας.

  Γενικοί και ειδικοί κίνδυνοι στους χώρους των νοσοκομείων:
  • Εξοπλισμός εργασίας
  • Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ατμόσφαιρα χώρων
  • Χημικές ουσίες

  Γενικοί και ειδικοί κίνδυνοι στους χώρους των νοσοκομείων:
  • Βιολογικοί παράγοντες
  • Ακτινοβολίες
  • Θόρυβος
  • Ψυχολογικοί παράγοντες
  • Μυοσκελετικά προβλήματα
  • Πυροπροστασία
  • Απόβλητα

  Εκτίμηση Επικινδυνότητας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων. Μέτρα ελέγχου των κινδύνων. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων.

  Case study – ομαδική εργασία

Εκπαιδευτής: TBA