Ασφάλεια & Υγεία στους Χώρους Εργασίας των νοσοκομείων


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προϊσταμένους τμημάτων νοσοκομείων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία στους χώρους των νοσοκομείων.

Στόχοι κατάρτισης :

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες (α) να αναγνωρίζουν τους κινδύνους κατά την εργασία (β) να εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης της ασφάλειας & υγείας στο χώρο εργασίας (γ) να επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων προστασία στον τομέα ευθύνης τους.

Περίληψη του Προγράμματος:

 1. Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία
 2. Απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας
 3. Γενικοί και ειδικοί κίνδυνοι στους χώρους των νοσοκομείων:
 • Εξοπλισμός εργασίας
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Ατμόσφαιρα χώρων
 • Χημικές ουσίες
 • Βιολογικοί παράγοντες
 • Ακτινοβολίες
 • Θόρυβος
 • Ψυχολογικοί παράγοντες
 • Μυοσκελετικά προβλήματα
 • Πυροπροστασία
 • Απόβλητα
 1. Εκτίμηση Επικινδυνότητας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων.
 2. Μέτρα ελέγχου των κινδύνων
 3. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας στις εγκαταστάσεις νοσοκομείων

Πιστοποίηση της Κατάρτισης:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής:

Γεώργιος Γαλάνης ή Αθανάσιος Νταβέλος ή Γρηγόριος Κόκκωνας