Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες

Σκοπός του Προγράμματος:

H εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα σωστής διατήρησης της ασφάλειας και υγείας με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν,
2. να αποκτήσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας
3. να εκτιμούν με αντικειμενικότητα την επικινδυνότητα των κινδύνων και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Διαχείριση κινδύνων
2. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

Σε επίπεδο στάσεων:

1. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία

Περίληψη του Προγράμματος:

  • Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι σεμιναρίου. Νομικό πλαίσιο.
  • Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες υπεύθυνων ατόμων στην εργασία – Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής Ασφάλειας και Υγείας, Αρμόδια Πρόσωπα, Εργατικό Προσωπικό
  • Εκτιμήσεις Κινδύνων – Διαδικασία εκπόνησης και διαδικασία επιλογής μέτρων ελέγχου (Ιεραρχία μέτρων ελέγχου)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας – Πεδίο εφαρμογής, περιεχόμενα και διαδικασίες
  • Διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων – Ανάλυση βασικών αιτιών και η λήψη διορθωτικών και αποτρεπτικών μέτρων
  • Αναγνώριση κινδύνων μέσω περιπτωσιολογικών μελετών (Case Studies)
  • Παρακολούθηση – Ενεργά και αντιδραστικά μέτρα για την παρακολούθηση των επιδόσεων υγείας και ασφάλειας
  • Συστήματα Ασφαλούς Εργασίας – Ειδικές Άδειες Εργασίες (Περιορισμένοι Χώροι, Εργασία σε Ύψος, Εργασίας σε Επικίνδυνες Περιοχές, Θερμή Εργασία)

Εκπαιδευτής: Λοΐζος Ευαγγέλου