Διαχείριση Ποιότητας σε Κατασκευαστικά Έργα


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς, Επιβλέποντες, Μελετητές, Κατασκευαστές, Εργοταξιάρχες και Διευθυντές έργου.

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης ποιότητας σε έργα κατασκευής.

Μετά την συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :
• να αναγνωρίζουν επαρκώς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων που αφορούν την διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας στα κατασκευαστικά έργα
• να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τι είναι η διαχείριση ποιότητας στα κατασκευαστικά έργα και ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της.
• Να κατανοήσουν τις έννοιες ποιοτικός σχεδιασμός, διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος
• Να μάθουν πως να σχεδιάζουν, υλοποιούν, παρακολουθούν και επικαιροποιούν ένα πρόγραμμα ποιότητας σε ένα κατασκευαστικό έργο

Περίληψη του Προγράμματος:

  Εισαγωγή και αντικείμενο της εκπαίδευσης. Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται στα εργοτάξια. Η έννοια της Διαχείρισης ποιότητας στα κατασκευαστικά έργα.

  Ποιοτικός σχεδιασμός έργου (Σύνταξη σχεδίου ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, καθορισμός απαιτήσεων και τρόπων συμμόρφωσης με αυτές) Εμπλεκόμενοι (σχεδιαστές, μηχανικοί, κύριος του έργου, ανάδοχος, υπεργολάβοι, προμηθευτές).

  Έλεγχος ποιότητας (ορισμός, οφέλη, προσωπικό, διαδικασίες και λειτουργίες) Διασφάλιση ποιότητας (ορισμός, οφέλη, προσωπικό, διαδικασίες και λειτουργίες).

  Υπεργολάβοι και προμηθευτές (Περιεχόμενο σύμβασης, προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, απαιτήσεις, προσωπικό, κόστη, προγραμματισμός εργασιών, πρόγραμμα ασφάλειας, υγείας, ποιότητας και περιβάλλοντος)
  Τεκμηρίωση (Νομοθετικές απαιτήσεις, όροι σύμβασης, απαιτήσεις συστήματος ποιότητας και άλλων προτύπων)
  Έλεγχοι, επιθεωρήσεις και δοκιμές (τύποι ελέγχων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες εργασίες στα κατασκευαστικά έργα, διαδικασίες, σύστημα τεκμηρίωσης, έγγραφα που απαιτούνται, διαδικασίες συστήματος και τεκμηρίωσης).

  Ολική Διαχείριση ποιότητας: ορισμός, στάδια, στοιχεία (ηγεσία, ομαδικότητα, συμμετοχή προμηθευτή, κόστος ποιότητας, εκπαίδευση, στατιστικές μέθοδοι, ικανοποίηση κύριου του έργου, σχέδια και προδιαγραφές έργου και απαιτήσεις).

  Οφέλη για τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο. Μη συμμορφώσεις – διαδικασία διαχείρισης μη συμμορφώσεων, έντυπα, υπευθυνότητες, χρονοδιάγραμμα. Ολοκλήρωση εργασιών: ποιοτικός έλεγχος κατά την παράδοση.

  Case study (εφαρμογή και σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε υποθετικό έργο κατασκευής – από τον προγραμματισμός εργασιών, έναρξη εργασιών, στάδια κατασκευής – ολοκλήρωση εργασιών και παράδοση)

Εκπαιδευτής: Γρηγόρης Κόκκωνας / Ελένη Καλκαντζή