Εκτίμηση Κινδύνων


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες.

Σκοπός του Προγράμματος:

Η Εκτίμηση κινδύνου που θα διασφαλίσει την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους μας στόχους.
Για να αποδώσει το προσωπικό στο χώρο εργασίας θα πρέπει να νιώθει ότι υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια και υγεία. Η προώθηση της ασφάλειας αλλά και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.
Η εκτίμηση των κινδύνων είναι η προσεκτική διερεύνηση και ο εντοπισμός όλων των πηγών κινδύνου μέσα στον εργασιακό χώρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία σε πρόσωπα στην εργασία ή και σε τρίτα πρόσωπα, με σκοπό την αξιολόγηση και την καταγραφή όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν,
2. να αποκτήσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας
3. Να μπορούν να κάνουν εκτίμηση και πρόληψη του κινδύνου
4. να εκτιμούν με αντικειμενικότητα την επικινδυνότητα των κινδύνων και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1. Διαχείριση κινδύνων
2. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

Σε επίπεδο στάσεων:

1. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία

Περίληψη του Προγράμματος:

    • Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι σεμιναρίου. Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων
    • Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων και διαδικασία εφαρμογής μέτρων ελέγχου (Ιεραρχία μέτρων ελέγχου)
    • Κατανόηση κινδύνων και ευθυνών – Άδεια εργασίας – Ασφαλή συστήματα εργασίας – Εργασία σε Επικίνδυνες Περιοχές (Hazardous Areas)
    • Μελέτη Περιπτώσεων

Εκπαιδευτής: Λοΐζος Ευαγγέλου