Επιθεώρηση & Έλεγχοι Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων


ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Η εξήγηση στους συμμετέχοντες τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται η διενέργεια των ελέγχων σε μία Ηλεκτρική Εγκατάσταση, οι ασφαλείς μέθοδοι διενέργειας τους και η εκμάθηση των ελέγχων για μια Ηλεκτρική Εγκατάσταση που απαιτούνται από την 16η έκδοση των κανονισμών του ΙΕΕ. Η εξοικείωση και το γέμισμα των σχετικών εντύπων όπως ζητούνται από την Α.Η.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Έμπειροι ηλεκτρολόγοι, μελετητές, μηχανολόγοι που ασχολούνται με την κατασκευή, συντήρηση και έλεγχο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Εργολάβοι και επιστάτες οι οποίοι ελέγχουν τα έργα τους για να είναι σύμφωνα με την 16 Έκδοση.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Ο νόμος, γιατί πρέπει να γίνετε ο έλεγχος των ΗΕ

Τι συμπεριλαμβάνουν οι έλεγχοι αυτοί

Όργανα που χρειάζονται και η χρήση τους

Οι κανονισμοί για τους ελέγχους της ΗΕ

Οι απαιτήσεις για την συμπλήρωση των αναγκαίων εντύπων

Πρακτικές μέθοδοι και προβλήματα κατά την εκτέλεση των ελέγχων

Συμπλήρωση των εντύπων Α.Η.Κ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Κάθε συμμετέχων θα πάρει πιστοποιητικό για το σεμινάριο μετά το επιτυχές τέλος του σεμιναρίου με σημείωση ότι το σεμινάριο ήταν εγκεκριμένο από την Αρχή ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: TBA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γλώσσα σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.