Επιλογή και Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)


Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που λόγω τις εργασίας τους πρέπει να χρησιμοποιούν Μέσα Ατομικής Προστασίας καθώς και σε στελέχη που είναι αρμόδια να σχεδιάζουν Συστήματα Εργασίας όπου είναι απαραίτητη η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Τα κύρια περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Βασικοί κίνδυνοι κατά την εργασία
  • Αναφορά στις βασικότερες ομάδες Μ.Α.Π.
  • Ισχύουσα νομοθεσία / κανονισμοί
  • Ανάλυση επικινδυνότητας και επιλογή ΜΑΠ
  • Οδηγίες χρήσης κυριότερων Μ.Α.Π.
  • Ολοκληρωμένη Διαδικασία Επιλογής, Παράδοσης και Χρήσης Μ.Α.Π.
  • Παραδείγματα χρήσης βασικότερων Μ.Α.Π..
  • VIDEO

Tutor: Mr Andreas Kalogirou