Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (Ευθύνες και Αρμοδιότητες)


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της σημαντικότητας της επιτροπής ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και τον ρόλο που διαδραματίζει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Τα μέλη της επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας να μπορούν να επιθεωρήσουν ορθά των χώρο εργασίας και στην συνέχεια να ετοιμάσουν τα πρακτικά της συνάντησης. Επιπλέον να μπορούν να λάβουν τα ανάλογα διορθωτικά μέτρα, να συντάξουν ή και να αναθεωρήσουν εκτιμήσεις κινδύνου και επιπλέον στην περίπτωση ατυχημάτων να μπορούν να το διερευνήσουν.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αναμένεται να επιτύχουν τους πιο κάτω στόχους:

Σε επίπεδο γνώσεων:

a) Να αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της παρακολούθησης και τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ασφάλεια και υγεία στην εργασία καθώς επίσης και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της επιτροπής που απορρέουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία
b) Να ονομάζουν τους κινδύνους που συναντούν κατά τις επιθεωρήσεις της επιτροπής.
c) Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν ορθά μία εσωτερική επιθεώρηση.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

d) Να εφαρμόζουν τις αρχές της ασφάλειας και υγείας στις οποίες στηρίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων στην εργασία.
e) Να συντάσσουν εκθέσεις επιθεώρησης, με το πέρας της εσωτερικής επιθεώρησης
f) Να αξιολογούν και να διαχειρίζονται ορθά τους κινδύνους στην εργασία, που προκύπτουν από τις εργασίες των τμημάτων τους.
g) Να συντάσσουν πρακτικά της συνάντησης της επιτροπής
h) Να διερευνούν ατυχήματα

Σε επίπεδο στάσεων:

i) Να ενθαρρύνουν την ορθή εφαρμογή της ασφάλειας και υγείας στα τμήματα τους
j) Να απομυθοποιήσουν την αντίληψη ότι η ασφάλεια και υγεία κοστίζουν!
k) Να αποδεχτούν ότι η ασφάλεια και υγεία είναι εξίσου σημαντική με την παραγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, πρόγραμμα και τιμές επικοινωνήστε στο 25336449

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Γιώργος Ευαγγέλου