Εργασία σε Ύψος, Νομοθεσία και Πρακτική


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές, Επιστάτες, Engineers, Operatives, Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικοί, Health & Safety Officers και προσωπικό που απαιτείται να εισέλθει ή και να εργαστεί σε Ύψος.

Σκοπός του Προγράμματος:

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, εμπλέκονται είτε λόγω της ίδιας άμεσης φύσης της εργασίας τους είτε εμμέσως σε «Εργασία σε Ύψος» χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την εργασία σε ύψος.

Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η εργασία τους εμπίπτει στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας περί εργασίας σε ύψος και το χειρότερο ότι η εργασία τους ενέχει πολλές φορές κινδύνους που οι ίδιοι και οι προϊστάμενοι τους αγνοούν ή υποτιμούν ή παραβλέπουν απλά και μόνο επειδή στους ίδιους δεν έχει επισυμβεί μέχρι στιγμής κάποιο ατύχημα.

Η κατάρτιση / εκπαίδευση προσωπικού και προϊσταμένων, σε θέματα Εργασίας σε Ύψος είναι σήμερα απαραίτητη καθώς το νομοθετικό πλαίσιο αποδίδει ευθύνες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού και οι συνέπειες ατυχημάτων που προκύπτουν από ατυχήματα με Εργασία σε Ύψος είναι συνήθως σοβαρές και ενίοτε μοιραίες.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για εφαρμογή των αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας,
2. να γνωρίσουν τη βασική νομοθεσία που αφορά στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
3. να κατανοήσουν την έννοια του ατυχήματος και του παρ’ ολίγον ατυχήματος και ποιο είναι το κόστος με το οποίο αυτά ισοδυναμούν,
4. να μάθουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία,
5. να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που οφείλονται σε οργανωτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες,
6. να κατανοήσουν τη σημασία της Διαχείρισης του Κινδύνου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. να γνωρίσουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και που χρησιμοποιούνται,
2. να κατανοήσουν την έννοια της σήμανσης ασφάλειας και σε τι ακριβώς αντιστοιχεί το κάθε σήμα,
3. να μπορούν να συντάξουν μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου.

Σε επίπεδο στάσεων:
1. Σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος
2. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία

Περίληψη του Προγράμματος:

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Νόμοι του 1996-2018 – Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002).

  Βασικές αρχές ασφάλειας & υγείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
  1. Γενικές Αρχές – Παραδείγματα
  2. Ομαδική Εργασία – Χιονοστοιβάδα
  3. Επισκόπηση Ομαδικής Εργασίας και Καταιγισμός Ιδεών

  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  1. Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Νόμοι του 1996-2018 – Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην
  Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002).
  2. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (ΚΔΠ. 444/2001)
  3. Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
  2004 (Κ.Δ.Π. 497/2004)

  Βασικές Αρχές Ασφάλειας & Υγείας κατά την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος Με Χρήση Εξοπλισμού Εργασίας
  Μελέτες Περιπτώσεις – Συστήματα Ασφαλούς Εργασίας
  Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Απορίες

  1. Αυτοαξιολογηση Για την Επικύρωση Των Συμπερασμάτων
  2. Αξιολόγηση Εκπαιδευτή – Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτής: Vasilis Dimitriou