Εργασία (Χαμηλού Ρίσκου) με Υλικά Αμιάντου, Νομοθεσία Και Πρακτική


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εποπτικό προσωπικό κι εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους έχουν ανατεθεί ή ενδέχεται να εμπλακούν σε εργασίες με Αμιαντούχα υλικά ως πάρεργο των βασικών εργασιών τους όχι όμως για εργασίες απομάκρυνσης αμιαντούχων υλικών υψηλού ρίσκου.

Σκοπός του Προγράμματος:

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, εμπλέκονται είτε λόγω της ίδιας άμεσης φύσης της εργασίας τους είτε εμμέσως σε «Εργασία με υλικά Αμιάντου» χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την εργασία αυτή.
Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η εργασία τους εμπίπτει στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας περί Αμιάντου (π.χ. εργαζόμενοι σε αποθήκες, υπεραγορές, εκσκαφές, λιμάνια, αεροδρόμια, αγροκτήματα κλπ.) και το χειρότερο είναι ότι η εργασία τους ενέχει πολλές φορές κινδύνους που οι ίδιοι και οι προϊστάμενοι τους αγνοούν ή υποτιμούν ή παραβλέπουν απλά και μόνο επειδή στους ίδιους δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής κάποια επαγγελματική νόσος σχετιζόμενη με τον αμίαντο.
Η κατάρτιση / εκπαίδευση προσωπικού και προϊσταμένων, σε θέματα Εργασίας με Αμιαντούχα Υλικά είναι σήμερα απαραίτητη καθώς το νομοθετικό πλαίσιο αποδίδει ευθύνες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού και οι συνέπειες χρονίας έκθεσης σε τέτοια υλικά είναι σχεδόν πάντα σοβαρές και συνήθως μοιραίες.

Στόχοι κατάρτισης :

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη με βάση τους περί Control of Asbestos Regulations 2012 (CAR 2012), για να ασχολούνται με δραστηριότητες με Αμιαντούχα υλικά στο χώρο εργασίας καθώς και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας προς το εργοδότη για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Με βάση τους Control of Asbestos Regulations 2012 (CAR 2012), ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι που έχουν ορισθεί, για εργασίες με Αμιαντούχα υλικά πρέπει να έχουν τις αναγκαίες ικανότητες, να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και να είναι επαρκείς σ’ αριθμό ούτως ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες αυτές.

Περίληψη του Προγράμματος:

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ:
  1. Αλληλογνωριμία / Παγοθραύστης
  Πρώτη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών του καθενός εκπαιδευομένου
  με σκοπό να:
  a. Καθοριστούν τα στάδια της διεργασίας μάθησης
  b. Να αποφασιστεί το μαθησιακό συμβόλαιο
  c. Να ενισχυθεί η αυτοδέσμευση των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα
  2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Control of Asbestos Regulations 2012 (CAR 2012).
  3. ΒΑΣΙΚOI ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ.
  ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
  4. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Ρόλοι & Ευθύνες, Διατήρηση Αρχείων.
  5. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Video & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Drilling in to low risk Asbestos materials) – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΠΟΡΙΕΣ
  6. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΟΛΟΙ & ΕΥΘΥΝΕΣ
  7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ
  8. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – Video
  9. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
  10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ) – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΑΠΟΡΙΕΣ

Εκπαιδευτής: Vasilis Dimitriou