Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες

Σκοπός του Προγράμματος:

H εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν,
2. να αποκτήσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας
3. να εκτιμούν με αντικειμενικότητα την επικινδυνότητα των κινδύνων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών
2. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.

Περίληψη του Προγράμματος:

  1. Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι σεμιναρίου. Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
  (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)
  2. Συνέχεια: Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί περί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφάλειας)
  3. Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων
  4. Πυρασφάλεια, σκοπός, νομοθεσία.
  5. Σχέδια Δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση
  6. Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
  7. Εργονομία – Μυοσκελετικές Παθήσεις -Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
  8. Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες
  9. Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κτλ)
  10. Συνέχεια: Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κτλ)
  11. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
  12. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, νομοθεσία
  13. Διακίνηση Προσώπων και Οχημάτων – Μέσα Ατομικής Προστασίας
  14. Ελάχιστες Προδιαγραφές χώρων εργασίας
  15. Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός – συντήρηση – εξοπλισμός υπό πίεση)
  16. Συνέχεια: Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Εργαλεία χειρός – συντήρηση – εξοπλισμός υπό πίεση)
  17. Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι – Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
  18. Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
  19. Εκτίμηση των κινδύνων – Περιπτωσιακή μελέτη
  20. Συνέχεια: Εκτίμηση των κινδύνων – Περιπτωσιακή μελέτη

Εκπαιδευτής: Λοΐζος Ευαγγέλου