Θόρυβος – Ηχομόνωση Εγκαταστάσεων & Ηχοπροστασία


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, υπεύθυνους και λειτουργούς ασφαλείας, περιβαλλοντολόγους, στελέχη βιομηχανικών – μεταλλευτικών – κατασκευαστικών – εργοληπτικών επιχειρήσεων, καθώς και σε μελετητές και κατασκευαστές μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός και Στόχος του Προγράμματος

Στόχοι είναι να αυξηθεί η κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τον επαγγελματικό θόρυβο και να παρασχεθούν στους συμμετέχοντες οι σχετικές δεξιότητες για να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση των υπαλλήλων στους θορύβους.

Αυτή η σειρά μαθημάτων θα δώσει στους συμμετέχοντες τη γνώση και τη συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με την επαγγελματική έκθεση θορύβου.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Την 1η ημέρα, πραγματεύεται τυπικά προβλήματα θορύβων σε βιομηχανικές ή γενικότερα μηχανολογικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνονται “case studies” αναλύονται τα δεδομένα και προτείνονται μεθοδολογίες ηχομετρήσεων και καταστολής ανά περίπτωση.

Την 2η ημέρα, πραγματεύονται και αναλύονται τα κάτωθι θέματα:

Τύποι μηχανημάτων και ηχητική τους συμπεριφορά, περιβαλλοντικές ηχοδιαφυγές, ηχοπροστασία εργαζομένων και περιοίκων, ηχοκαλύμματα & ηχοπετάσματα μηχανημάτων, αντήχηση βιομηχανοστασίων, αντιμετώπιση ειδικών μηχανημάτωνπ.χ Η/Ζ, λεβήτων, αντλιών κενού, φυσητήρων, συμπιεστών, πύργων ψύξης, κλιματιστικών  προδιαγραφές και επιλογή υλικών, κατασκευαστικές μεθοδολογίες, συζήτηση επί επιτυχημένων ή αποτυχημένων λύσεων.

Πιστοποίηση της Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate από την CMS Training Centre στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής

Κύριος Γρηγόριος Κόκκωνας – Χημικός Μηχανικός

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Το σεμινάριο αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των αλλαγών που έχουν εφαρμοστεί στην Κυπριακή Νομοθεσία, για εναρμόνιση της με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,  σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας.

Tutor: TBA