ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες

Σκοπός και Στόχος του Προγράμματος

Η εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, πληροφορίες και εφόδια αναφορικά με το ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν ως μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται από τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση να μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας, εφόσον τα μέλη των επιτροπών αυτών έχουν τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις. Το πρόγραμμα στοχεύει ακριβώς να προσφέρει αυτά τα βασικά εφόδια και γνώσεις που πρέπει να έχουν τα μέλη των Επιτροπών.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ενημέρωση για βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996-2011. Ιδιαίτερη αναφορά στις πρόνοιες των Κανονισμών για τις επιτροπές Ασφάλειας. Το δικαίωμα για διαβούλευση και οι καλές πρακτικές συζήτησης/ διαπραγμάτευσης υποβολής εισηγήσεων και αιτημάτων.

Αναγνώριση των βασικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από – Τον εξοπλισμό εργασίας – Το περιβάλλον εργασίας (ο χώρος εργασίας) – Τις συνθήκες εργασίας (αερισμός – φωτισμός – θερμοκρασία – θόρυβος).

Εργονομία, χειρονακτική διακίνηση φορτίων. Τι είναι η Διαχείριση Ασφάλειας και η Εκτίμηση Κινδύνων, τι πρέπει, βασικά, να γνωρίζουν οι εργοδοτούμενοι.

Επικέντρωση στους ιδιαίτερους κινδύνους της επιχείρησης όπου εργοδοτούνται οι εκπαιδευόμενοι όπου αναλόγων της περίπτωσης, μπορεί να είναι:- Χημικοί, βιολογικοί κίνδυνοι – Κίνδυνοι στις οικοδομικές εργασίες. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι από καθιστική εργασία, οθόνες οπτικής απεικόνισης, κλπ.

Μέθοδοι Κατάρτισης και Εκπαιδευτικά Μέσα / εξοπλισμός

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί υπό τη μορφή διάλεξης. Μετά από την παρουσίαση κάθε ενότητας θα παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν ή να σχολιάσουν θέματα που παρουσίασε ο εισηγητής. Μετά την ανάπτυξη κάθε ενότητας, θα διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των καταρτιζομένων και του εισηγητή και θα υποβάλλονται ερωτήσεις στους καταρτιζόμενους έτσι ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός αφομοίωσης του κάθε θέματος.

Για την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν έντυπο υλικό, παρουσιάσεις με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, LCD projector, Laptop, θα δοθούν σημειώσεις.

Πιστοποίηση της Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εκπαιδευτής: Κ. Αντρέας Καλογήρου