Προληπτική Συντήρηση και Διαχείριση Εγκαταστάσεων


ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

H Προληπτική συντήρηση και διαχείριση εγκαταστάσεων στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε αποτελούν σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργείας μιας επιχείρησης. Η έγκαιρη και κατάλληλη συντήρηση, πέραν του οικονομικού οφέλους, είναι σημαντική για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις διατηρούνται σε επίπεδο λειτουργίας που εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τρίτων προσώπων.
Η ελλιπής και ανεπαρκής διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων καθώς αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης αλλά και την πιθανότητα ατυχήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας,
2. Να προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν σωστή διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
3. Να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική οργάνωση διαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων.
2. Σωστή επιθεώρηση εξοπλισμού εργασίας
3. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών

Σε επίπεδο στάσεων:
1. Σωστή ανταπόκριση και διαχείριση προβλημάτων
2. Οργάνωση μηχανημάτων και εγκαταστάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαχειριστές εγκαταστάσεων, διαχειριστές συντήρησης, διαχειριστές κτιρίων, άτομα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και άτομα που εκπαιδεύονται για αυτές τις θέσεις.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Εισαγωγή προγράμματος
• Νομοθεσία και κανονισμοί
• Ορισμός Προληπτικής Συντήρησης – Ιστορική Αναδρομή
• Ορισμός Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
• Οργάνωση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
• Σύστημα διαχείρισης προβλημάτων
• Παραλαβή Αναφοράς – Επεξεργασία αιτημάτων
• Εντολή εργασίας
• Συντήρηση Μηχανημάτων / κατηγορίες συντήρησης/ Έντυπά Συντήρησης (Check lists)
• Προληπτική Συντήρηση
• Συστήμα εφαρμογής Προληπτικής Συντήρησης
• Μηχανογραφημένο μοντέλο προληπτικής Συντήρησης
• Δείκτες Απόδοσης διαχείρισης προληπτικής Συντήρησης
• Διαδικασίες Ασφάλειας και Υγείας κατά την διάρκεια συντήρησης Μηχανημάτων
• Εκτίμηση Κινδύνου
• Εκπαίδευση Προσωπικού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Κάθε συμμετέχων θα πάρει πιστοποιητικό για το σεμινάριο μετά το επιτυχές τέλος του σεμιναρίου με σημείωση ότι το σεμινάριο ήταν εγκεκριμένο από την Αρχή ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Κώστας Χριστοδούλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γλώσσα σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.