Πρόγραμμα Κατάρτισης Υπεύθυνου Πυροπροστασίας (Fire Warden)


ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ανάγκη του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλου επίπεδου εκπαίδευσης περί πυρασφάλειας στο προσωπικό των οργανισμών /εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση, προσεκτικά επιλεγμένων, και κατάλληλα για τον διορισμό, μελών του προσωπικού έτσι ώστε να αναλάβουν τον ρόλο του Υπεύθυνου Πυροπροστασίας (ΥΠ).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
Η κατάρτιση αυτή θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαιτούμενες, γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται έτσι ώστε να είναι σε θέση να δρουν:

1. Προληπτικά
2. Προ κατασταλτικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας
3. Κατασταλτικά
4. Αποκατάσταση

Ο ΥΠ σε συνεργασία με τον εργοδότη θα διασφαλίζει πως τα μέτρα πυρασφάλειας/πυροπροστασίας βρίσκονται σε ισχύ και σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας.

Μετά το πέρας της κατάρτισης αυτής, οι καταρτιζόμενοι θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να φέρουν σε πέρας το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα όπως αυτό κρίνεται από τον ορισμό των καθηκόντων του ρόλου τους και αυτός δεν είναι άλλος από την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, όσο και με άλλων σχετικών με αυτούς προσώπων (π.χ. επισκέπτες, πελάτες κλπ.) όσον αφορά τους κινδύνους πυρκαγιάς.
Επίσης, με την παροχή της κατάρτισης αυτής στους εκπαιδευόμενους τους, οι επιχειρήσεις θα εναρμονιστούν με τις ακόλουθες νομοθεσίες:

– Περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμος 1996
– Κανονισμός Πυροπροστασίας – Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – Εκπαίδευση Προσωπικού
– Ευρωπαϊκή Οδηγία σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας: CFPA_E Guideline No 11:2015 F
– Να κατανοήσουν τα στοιχειά / συστατικά της φωτιάς και πώς ξεκινούν οι πυρκαγιές
– Να προσδιορίσουν τα αίτια πυρκαγιάς και τη σημασία του καλού νοικοκυριού στο χώρο εργασίας
– Να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν όταν ανακαλύψουν μια φωτιά
– Να κατανοήσουν τη σημασία των πυρίμαχων θυρών και τον διαχωρισμό μεταξύ δωματίων, δαπέδων και μέσων διαφυγής
– Κατανοήσουν το νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό σχετίζεται με τον ρόλο τους.
– Βοηθούν στην πρόληψη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης παρακολουθώντας την επάρκεια των μέτρων ελέγχου όπως αυτοί σχετίζονται με τους κινδύνους πυρκαγιάς.
– Διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους στο επίπεδο που απαιτείται από τον ρόλο σε παθητικά και ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας.
– Βοηθούν στην εφαρμογή αλλά και βελτίωση αποτελεσματικών διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης στον χώρο εργασίας.
– Συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των υπόλοιπων μελών τους προσωπικού σχετικά με τους κινδύνους πυρκαγιάς που υπάρχουν στον χώρο εργασίας τους.
– Προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης.
– Προσφέρουν βοήθεια, καθοδήγηση στους εργαζόμενους (και άλλα σχετικά πρόσωπα π.χ. πελάτες) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής
βοήθειας σε άτομα με αναπηρία κ.ο.κ.
– Περιγράψουν τον όρο ‘’Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Περίπτωση Πυρκαγιάς’’ και πως αυτή αντιμετωπίζεται.
– Περιγράψουν τις σωστές ενέργειες στην εύρεση μιας πυρκαγιάς
– Περιγράψουν τα διάφορα πυροσβεστικά μέσα άμεσης ανταπόκρισης
– Περιγράψουν τις σωστές διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση φωτιάς
– Περιγράψουν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εγκλωβισμού σε κτίριο
– Να αναγνωρίσουν τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών πυρκαγιάς, του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την χρήση τους σε αυτές.
– Επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο άμεσης ανταπόκρισης για τον σωστό τύπο φωτιάς
– Επιδεικνύουν την σωστή εφαρμογή ενεργειών σε περίπτωση μαζικής εκκένωσης ατόμων (όπως αυτή απορρέει από το σχέδιο δράσης/εκκένωσης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Σε άτομα του προσωπικού που έχουν καθοριστεί από την διεύθυνση. Ο Αρχηγός της Ομάδας Πυροπροστασίας ορίζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης − εγκατάστασης και πρέπει να είναι ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό όπως, π.χ. Διευθυντικό προσωπικό, υπεύθυνοι ορόφων, υπεύθυνοι τμημάτων, λειτουργοί υγείας και ασφάλειας.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Εισαγωγή & Νομοθεσία
• Κατανόηση της φωτιάς
• Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς
• Εκκένωση κτηρίου
• Πυροσβεστικός εξοπλισμός
• Ο ρόλος και οι ευθύνες του Υπεύθυνου Πυροπροστασίας (ΥΠ)
• Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Περίπτωση Πυρκαγιάς
• Πυράντοχες Πόρτες
• Πυρασφάλεια στην Κουζίνα
• Ηλεκτρική Ασφάλεια (Πυρασφάλεια)
• Φωτισμός Έκτακτης Ανάγκης
• Συναγερμοί Πυρκαγιάς
• Εκπαίδευση περί πυρασφάλειας / Αξιολόγηση κινδύνου πυρκαγιάς (FRA)
• Διαδικασίες Εγκλωβισμού
• Εκκένωση Ατόμων με Αναπηρία ή Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα
• Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης (θεωρητικό μέρος)
• Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης (πρακτικό μέρος)
• Επιλογή και χειρισμός κατάλληλου πυροσβεστικού μέσου άμεσης ανταπόκρισης (Πρακτική Εκπαίδευση)
• Απολογιστική Αξιολόγηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα παραλάβουν ένα Certificate στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Άριστος Αριστείδου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γλώσσα σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.