Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

H εκπαίδευση των εργαζομένων σε ασφαλείς μεθόδους εργασίας ώστε να κατανοήσουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά το περιβάλλον αλλά και την υγειά, εάν τα ψυκτικά αέρια δεν ανακτώνται κατάλληλα και επιτρέπεται να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα.

Σκοπός του Προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους,
2. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας όσον αφορά την Ασφάλεια και Υγεία,
3. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.
4. Να προβλέπουν πιθανά ατυχήματα και να αναφέρουν συμβάντα
5. Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις διαφυγής ψυκτικών αερίων στην ατμόσφαιρα
6. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας όσον αφορά τα φθοριούχα αέρια

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Σωστή χρήση, επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας
2. Αναγνώρισης ψυκτικών συστημάτων και λειτουργίας
3. Χρήσης οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης και ρύθμισης λειτουργίας
4. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας
5. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Τεχνικοί, Μηχανικοί, M&E Engineers, Ψυκτικοί, προσωπικό που εκτελεί εργασίες για εγκατάσταση, ανάκτησης, συντήρηση εξοπλισμού σταθερής ψύξης και αντλίας θερμότητας που περιέχει ψυκτικά που ταξινομούνται είτε ως Φθοριούχα αέρια (F) είτε ως Ουσίες μείωσης του όζοντος (ODS).

Περίληψη του Προγράμματος:

  ΣΨΚ1.1 – Εισαγωγή σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Σκοπός και στόχος της κατάρτισης.
  Τα οφέλη από των εμπλουτισμό των γνώσεων.
  ΣΨΚ1.2 – Ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου, κατανόηση συμβόλων και αναγνώριση κτιριακής εγκατάστασης.
  Αναγνώριση των δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού και άλλων ευαίσθητων σημείων.
  ΣΨΚ1.3/1.4 – Επεξήγηση βασικής ορολογίας και τεχνικών λέξεων στα Ελληνικά και Αγγλικά. Αναγνώριση και μετατροπή μονάδων μέτρησης.
  ΣΨΚ2.1/2.2/3.1 – Υπολογισμός απαραίτητων υλικών. Ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων. Αναγνώριση λειτουργίας μηχανημάτων ψύξης και κλιματισμού.
  ΣΨΚ3.2/3.3 – Αναγνώριση και χρήση των τεχνικών εγχειριδίων του κατασκευαστή. Λειτουργία οργάνων και συσκευών μέτρησης.
  ΣΨΚ4.1/4.2 – Πρακτικό: Επιλογή σωλήνων, εξαρτημάτων και ψυκτικών ρευστών. Κοπή, συγκόλληση, στήριξη, καθαρισμός και αποθήκευση σωλήνων.
  ΣΨΚ4.2/4.3 – Πρακτικό Συνέχεια: Κοπή, συγκόλληση, στήριξη, καθαρισμός και αποθήκευση σωλήνων.
  Πλήρωση, ανάκτηση, αποθήκευση και μεταφορά ψυκτικών ρευστών.
  ΣΨΚ5.1/5.2 – Πρακτικό: Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων. Προγραμματισμός και ρύθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων.
  ΣΨΚ6.1 – Πρακτικό: Εγκατάσταση εξαεριστήρων, συσκευών ανάκτησης θερμότητας, φίλτρων και φουγάρων με τα απαραίτητα εξαρτήματα τους.
  ΣΨΚ6.2/6.3 – Πρακτικό: Σύνδεση συσκευών με φουγάρα και φίλτρα. Δοκιμαστική λειτουργία και ρύθμιση εγκατάστασης.
  ΣΨΚ6.4 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ7.1 – Προετοιμασία χώρου και εγκατάσταση πρόνοιας
  ΣΨΚ7.2 – Πρακτικό: Εγκατάσταση και σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
  ΣΨΚ7.3 – Πρακτικό: Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασίες ρύθμισης
  ΣΨΚ7.4 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ8.1 – Προετοιμασία του χώρου και εγκατάσταση πρόνοιας
  ΣΨΚ8.2 – Πρακτικό: Εγκατάσταση μονάδων και σωληνώσεων, καθαρισμός και έλεγχος διασωληνώσεων
  ΣΨΚ9.1/9.2 – Προετοιμασία του χώρου και εγκατάσταση πρόνοιας. Εγκατάσταση συστήματος.
  ΣΨΚ9.3/9.4 – Πρακτικό: Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασίες ρύθμισης. Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων.
  ΣΨΚ10.1 – Πρακτικό: Εντοπισμός και διάγνωση βλάβης ή διαρροής.
  ΣΨΚ10.2/10.3 – Πρακτικό: Επιδιόρθωση βλάβης ή διαρροής και ρύθμιση συστήματος. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση συστήματος.
  ΣΨΚ11.1 – Πρακτικό: Εντοπισμός και διάγνωση βλάβης ή διαρροής.
  ΣΨΚ11.2/11.3 – Πρακτικό: Επιδιόρθωση βλάβης ή διαρροής και ρύθμιση συστήματος. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση συστήματος.
  ΣΨΚ12.1/12.2 Πρακτικό: Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασίες ρύθμισης. Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων.
  ΣΨΚ23.1/23.2 Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού ρευστού. Συλλογή, διαχωρισμός και διαχείριση αποβλήτων.
  ΣΨΚ22.1 – Τήρηση πολιτικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία, νομοθεσία και εσωτερικών κανονισμών εργοταξίου
  ΣΨΚ22.2 – Ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων
  ΣΨΚ22.3 – Ασφαλής χρήση σταθερών και κινητών ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας και φορητών σκαλών
  ΣΨΚ22.4 – Αναγνώριση πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας, εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων
  ΣΨΚ19.1/19.2 – Προετοιμασία χώρου, μηχανημάτων και σωλήνων. Τοποθέτηση και προστασία σωλήνων.
  ΣΨΚ19.3 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ21.1/ 21.2 – Εργασιακό περιβάλλον. Οργάνωση εργασίας.
  ΣΨΚ21.3 – Εκτέλεση εργασιών βάσει προγράμματος και τήρηση ημερολογίου εργασιών.
  ΣΨΚ15.1/15.2 – Πρακτικό: Σύνδεση συστήματος. Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασίες ρύθμισης.
  ΣΨΚ15.3 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ16.1/16.2 – Πρακτικό: Εντοπισμός και διάγνωση βλάβης ή διαρροής. Επιδιόρθωση, έλεγχος βλάβης ή διαρροής και ρύθμιση συστήματος.
  ΣΨΚ16.3 – Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση συστήματος.
  ΣΨΚ13.1 – Πρακτικό: Σύνδεση συστήματος
  ΣΨΚ13.2 – Πρακτικό: Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασίες ρύθμισης
  ΣΨΚ13.3 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης
  ΣΨΚ13.3 – Πρακτικό: Καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ14.1/14.2 – Πρακτικό: Εντοπισμός και διάγνωση βλάβης ή διαρροής. Επιδιόρθωση, έλεγχος βλάβης ή διαρροής και ρύθμιση συστήματος
  ΣΨΚ14.3 – Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση συστήματος
  ΣΨΚ17.1 – Προετοιμασία χώρου και εγκατάσταση πρόνοιας
  ΣΨΚ17.2 – Πρακτικό: Εγκατάσταση συστήματος
  ΣΨΚ17.3 – Δοκιμαστική λειτουργία εγκατάστασης και διαδικασία ρύθμισης
  ΣΨΚ17.4 – Πρακτικό: Έλεγχος εγκατάστασης και καταγραφή μετρήσεων
  ΣΨΚ18.1/18.2 – Πρακτικό: Εντοπισμός και διάγνωση βλάβης ή διαρροής. Επιδιόρθωση, έλεγχος βλάβης ή διαρροής και ρύθμιση συστήματος.
  ΣΨΚ18.3 – Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση συστήματος.
  ΣΨΚ20.1/20.2 Λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση εκτυπωτή. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  ΣΨΚ20.3 – Ανάγνωση και εκτύπωση αρχείων σχεδιαστικού προγράμματος

Εκπαιδευτής: Χριστάκης Χριστοδούλου