Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων


Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που διαχειρίζονται τρόφιμα σε χώρους εστίασης, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, χώρους αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, παρασκευαστήρια, ξενοδοχεία κλπ.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Τα κύρια περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Εισαγωγή στην Υγιεινή Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων
  • Τροφικές Δηλητηριάσεις και αιτίες τους
  • Κατηγορίες Κινδύνων – Βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί κίνδυνοι
  • Πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων
  • Ατομική Υγιεινή
  • Υγιεινή της εγκατάστασης
  • Καθαρισμός και απολύμανση

Νομοθεσία Τροφίμων

Tutor: TBA