Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων (ΧΔΦ)


Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εργοδότες και εργαζόμενους που εμπλέκονται άμεσα με Χειρωνακτικές εργασίες.

Σκοπός του Προγράμματος:

Σήμερα είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβες και υποφέρουν από μυοσκελετικά προβλήματα και παθήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη χειρωνακτική διακίνηση και χειρισμό φορτίων. Οι έρευνες και οι μελέτες που έγιναν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέδειξαν ότι 24% των εργαζομένων υποφέρουν από πόνους στη ράχη. Μάλιστα σε κάποιες χώρες το ποσοστό αυτό φθάνει στο 36%.

Βεβαίως οι μυοσκελετικές παθήσεις δεν περιορίζονται σε πόνους ή κακώσεις της ράχης μόνο, αλλά επηρεάζουν πολύ περισσότερα όργανα και λειτουργίες του σώματος. Ακόμα οι παθήσεις αυτές δεν προκαλούνται απλά και μόνο από τη χειρονακτική διακίνηση φορτίων αλλά και από άλλους συναφείς παράγοντες όπως το περιβάλλον και ο εξοπλισμός εργασίας, οι επαναληπτικές κινήσεις, κλπ.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Να επιλέγουν τις σωστές μεθόδους εργασίας
Να οργανώνουν τις εργασίες τους κατάλληλα και σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία
Να αναπτύσσουν ικανότητες για αποφυγή των κινδύνων και να Ταξινομούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ΧΔΦ,
Να κατονομάζουν μέτρα που αφορούν προστασία και πρόληψη όπως και ορθές τεχνικές ανύψωσης

Περίληψη του Προγράμματος:

  1. Ενημέρωση για το πρόγραμμα
  2. Γιατί πρέπει να είμαστε ενήμεροι για τους κινδύνους από τη ΧΔΦ, ποιους αφορά και ποιοι κινδυνεύουν,
  το περιεχόμενο του προγράμματος, ο τρόπος παρουσίασης.
  3. Μικρό φιλμάκι για ΧΔΦ
  4. Η χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
  5. Εισαγωγή στη ΧΔΦ, τα προβλήματα που δημιουργούνται, οι μυοσκελετικές παθήσεις, στατιστικά,
  παράγοντες που επηρεάζουν τη ΧΔΦ, προστασία και πρόληψη, ορθές τεχνικές ανύψωσης, εξοπλισμοί
  ανύψωσης, κλπ.
  6. Πρόνοιες της Νομοθεσίας σχετικές με τη ΧΔΦ.
  7. Οι περί Α&Υ στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων)
  8. Κανονισμοί του 2001.
  9. Οι περί Α&Υ στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς)
  10. Κανονισμοί του 2005
  11. Μικρό Φιλμάκι δια ΧΔΦ
  12. Πρακτική άσκηση για εκτίμηση κινδύνου
  13. Ενημέρωση για τη μέθοδο ΚΙΜ, οι λίστες ελέγχου,
  Τέσσερα πρακτικά παραδείγματα (case studies):
  1-2, κίνδυνοι ΧΔΦ για εργάτη σε οικοδομές
  3-4, κίνδυνοι ΧΔΦ για εργοδοτούμενους σε υπηρεσίες υγείας

Εκπαιδευτής: Loizos Evangelou