Χρήση και Διαχείριση Εύφλεκτων Ψυκτικών Αερίων (Flammable Gases)


REAL Alternatives 4 LIFE:

Ενόψει της αναμενόμενης αναθεώρησης των κανονισμών για τα αέρια ψύξης (F-Gases), υπό την πίεση της ανάγκης που επιβάλλεται από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει θέσει πιο φιλόδοξους κλιματολογικούς στόχους, τόσο η βιομηχανία όσο και τα συστήματα πιστοποίησης ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών αερίων στα συστήματα και εξοπλισμό ψύξης.
Η βιομηχανία έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για τις αλλαγές που επιβάλλονται από τους κανονισμούς F-Gas από το γεγονός ότι τα προ-φορτισμένα συστήματα που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ περιέχουν όλο και λιγότερο R-407C (GWP 1774) και R-410A (GWP 2088) και περισσότερο R-32, τα οποία με το GWP του 675 αντιπροσωπεύουν μια μεσοπρόθεσμη λύση για να οδηγήσει τους χρήστες προς το 2030. Εκτός από το R32, άλλα αέρια όπως τα R1234yf, R290 και R600 φαίνεται να κάνουν την παρουσία τους όλο και πιο αισθητή καθώς πλησιάζουμε την δεκαετία του 2020.
Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης που προσφέρει εκπαίδευση και πιστοποίηση από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από έξι κορυφαίους συνεργάτες της βιομηχανίας ψύξης σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι συνεργάτες είναι φορείς κατάρτισης, επαγγελματικοί και εργοδοτικοί αντιπροσωπευτικοί φορείς με ηγέτη και συντονιστή το «Ινστιτούτο Ψύξης» του Ηνωμένου Βασιλείου (Institute of Refrigeration, IOR UK). Το όνομα του προγράμματος είναι “REAL Alternatives 4 LIFE” και προσφέρει πιστοποίηση σε επαγγελματίες που παρακολουθούν με επιτυχία την σχετική εκπαίδευση και εξετάσεις που προσφέρονται υπό την καθοδήγηση και το πλαίσιο του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό Κέντρο CMS – Το επίσημο Κέντρο Εκπαίδευσης για την Κύπρο:

Το Κέντρο Εκπαίδευσης CMS έχει οριστεί ως Επίσημο Κέντρο Εκπαίδευσης για την Κύπρο και για το σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί ένα 3-ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται στις εγκαταστάσεις του στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα εκτός από το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει πρακτικές συνεδρίες και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οδηγεί σε Πιστοποίηση των επαγγελματιών που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα επισυνάπτεται για αναφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Χριστίνα Αραδιπιώτη ή τον Χριστάκη Χριστοδούλου στο Κέντρο Εκπαίδευσης CMS στο 25336449 σήμερα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω της ΑνΑΔ για επιλέξιμους αντιπροσώπους.

Σκοπός του Προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών.
2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους.
3. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση η και εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην εργασία.
4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες, τις ιδιότητες των τη επικινδυνότητα και τα ωφέλει.
5. Nα κατανοήσουν τις επιπτώσεις τυχόν διαρροών εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Οι επιτυχείς συμμετέχοντες θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να αναλάβουν έλεγχο διαρροών, ανάκτηση και επαναφορά
των εύφλεκτων ψυκτικών.
αερίων τη συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
2. Να επιλέγουν το σωστό εξοπλισμό, να γνωρίζουν τη χρήση και συντήρηση του.
3. Χρήση κατάλληλων οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και ρύθμισης λειτουργίας μονάδων.
4. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας.
5. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Τεχνικούς, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, άτομα που η εργασία τους απαιτεί να αναλάβουν τον έλεγχο διαρροών, ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών αερίων, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων που περιέχουν εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες.

Περίληψη του Προγράμματος:

  1. Εισαγωγή στη εκπαίδευση. Βασική λειτουργεία του ψυκτικού συστήματος, θερμοκρασία, θερμότητα, πίεσης, ενέργεια S.I- μονάδες μερίσεις.
  Φυσικοί νόμοι τον αερίων.
  2. Κύκλος συμπιεσμένου ατμοποιημένου ψυκτικού συστήματος συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης, εξάτμισης. Χρήση πινάκων και διαγραμμάτων.
  3. Εύφλεκτα Ψυκτικά Αέρια, ιδιότητες, και εφαρμογές αυτών – Υδρογονάνθρακες
  4. Θερμοδυναμικές ιδιότητες εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών, υπολογισμός ενθαλπίας με χρήση πινάκων Mollier.
  Επεξήγηση των νόμων- Boyles, Charles Dalton Laws
  5. Επίδρασης στο περιβάλλον και τη υγεία από τα εύφλεκτα ψυκτικά αέρια.
  6. Επεξήγηση ιδιοτήτων διαφόρων συνθετικών ψυκτικών λαδιών, πχ PAGs και χρήση, ανάκτησης και επικινδυνότητα. Έλεγχος Ουσιών Βλαβερών στη Υγεία
  7. Εξοπλισμός του ψυκτικού συστήματος- βαλβίδες υγρού και αερίου, filter, driers, sight, glasses.
  8. Συμπιεστές με έμβολα και κυλινδρικοί, κλειστού η ημίκλειστου τύπου κατάλληλοι για εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες. Πρακτική εξάσκησης και εφαρμογή.
  9. Condensers, evaporators- υγρόψυκτες και αερόψυκτες μονάδες, στατικού και δυναμικού αερισμού.
  10. Συσκευές αμέσου εκτόνωσης ελέγχου και ρύθμισης ροής ψυκτικού υγρού-capillary, thermostatic expansion valves
  11. Απλά συστήματα, ελέγχου- solenoid valves, thermostats, low, high pressure controls etc.
  12. Βλάβες, έλεγχος συμπιεστών, αιτίες, βλάβες, πρόληψης- Charging up the system
  14. Κλιματισμός, αερισμός, μονάδες ψύξης, υγρασία. Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος
  15. Αντλίες θερμότητας, συστήματα ανάκτησης θερμότητας από άλλες πηγές – εδάφους, αέρος, συσσωρευτές απόψυξης.
  16. Νομοθεσία, κανονισμοί ελέγχου εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών βλαβερών στη υγεία. Αρχεία συντήρησης, διαρροών, επιδιορθώσεων, συμπλήρωση αρχείων.
  17. Ανάκτηση και χρήση εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών, χειρισμός, οργάνων πίεσης, κενού, θερμοκρασίας, επιδιόρθωσης συσκευών.
  18. Πρακτική εξάσκηση – εφαρμογές σε χάλκινες σωλήνες τεχνική συγκόλλησης
  19. Πρακτική εξάσκηση – έλεγχος πιέσεων αντοχής, διαρροών, χρήση αζώτου με OFN-EN378, χρήση vacuum pump – ανάκτηση κενού κάτω από 2 Torr/ 2000
  microns/ 2.7mb/ 270Pa

Εκπαιδευτής: Χριστάκης Χριστοδούλου