Χρήση και Διαχείριση Ψυκτικών Αερίων (CO2)


Σκοπός του Προγράμματος:

Για να δοθεί στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή κατανόηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια ως προς τη ορθή χρήση των ψυκτικών ουσιών CO2.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών.
2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους.
3. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση η και εξάλειψη των πιθανών
κινδύνων στην εργασία και κατά χρήση και διαχείριση των ψυκτικών ουσιών CO2.
4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις ψυκτικές ουσίες CO2, τις ιδιότητες, τα ωφέλει, την
επικινδυνότητα και τη επίδραση των στο περιβάλλον.
5. Nα κατανοήσουν τις επιπτώσεις τυχόν διαρροών ψυκτικών ουσιών CO2.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Οι επιτυχείς συμμετέχοντες θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να αναλάβουν έλεγχο διαρροών,
επιδιόρθωση βλάβης, επαναφόρτιση ψυκτικών αερίων CO2. έλεγχο λειτουργείας και συντήρησης.
2. Σωστή επιλογή, χρήση, επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας.
3. Χρήσης κατάλληλων οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και ρύθμισης λειτουργίας.
4. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας.
5. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

Τεχνικούς, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, άτομα που η εργασία τους απαιτεί να αναλάβουν τον έλεγχο διαρροών, ανάκτηση ψυκτικών αερίων CO2, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων που περιέχουν ψυκτικές ουσίες CO2.

Περίληψη του Προγράμματος:

  1. Εισαγωγή στη εκπαίδευση/ βασική λειτουργία του ψυκτικού συστήματος CO2. Θερμοκρασία, θερμότητα, πίεσης, ενέργεια S.I- μονάδες μέτρησης.
  Φυσικοί νόμοι των αερίων CO2.
  2. Κύκλος ψυκτικού συστήματος CO2. Συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης, εξάτμισης. Χρήση πινάκων και διαγραμμάτων. Transcritical cycle process.
  3. Ιδιότητες, θερμοκρασίες και πίεσης λειτουργείας, κατάλληλα υλικά, συσκευές και εκπαίδευση σε ψυκτικά συστήματα CO2.
  4. Θερμοδυναμικές ιδιότητες ψυκτικών ουσιών CO2. , υπολογισμός ενθαλπίας με χρήση πινάκων Mollier. Επεξήγηση των νόμων- Boyles, Charles Dalton Laws
  5. Επίδρασης στο περιβάλλον και τη υγεία από τα ψυκτικές ουσίες CO2. .
  6. Επεξήγηση ιδιοτήτων συγκεκριμένων ψυκτικών λαδιών CO2. , χρήση, ανάκτησης και επικινδυνότητα. Έλεγχος Ουσιών Βλαβερών στη Υγεία (COSHH)
  7. Εξοπλισμός του ψυκτικού συστήματος CO2. – βαλβίδες υγρού και αερίου, filter, driers, sight, glasses.
  8. Συμπιεστές με έμβολα και κυλινδρικοί, κλειστού η ημίκλειστου τύπου κατάλληλοι για ψυκτικές ουσίες CO2 . Πρακτική εξάσκησης και εφαρμογή.
  9. Gas coolers, evaporators – υγρόψυκτες και αερόψυκτες μονάδες, στατικού και δυναμικού αερισμού.
  10. Συσκευές αμέσου εκτόνωσης ελέγχου και ρύθμισης ροής ψυκτικού υγρού-capillary, thermostatic expansion valves
  11. Απλά συστήματα, ελέγχου- solenoid valves, thermostats, low, high pressure controls etc.
  12. Βλάβες, έλεγχος συμπιεστών, αιτίες, βλάβες, πρόληψης- Charging up with CO2
  13. Κλιματισμός, αερισμός, μονάδες ψύξης, υγρασία. Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος
  14. Αντλίες θερμότητας, συστήματα ανάκτησης θερμότητας από άλλες πηγές – εδάφους, αέρος, συσσωρευτές απόψυξης.
  15. Νομοθεσία, κανονισμοί ελέγχου ψυκτικών ουσιών βλαβερών στη υγεία. Αρχεία συντήρησης, διαρροών, επιδιορθώσεων, συμπλήρωση αρχείων.
  16. Χρήση και διαχείριση ψυκτικών ουσιών CO2, χειρισμός, οργάνων πίεσης, κενού, θερμοκρασίας, επιδιόρθωσης συσκευών.
  17. Πρακτική εξάσκηση – εφαρμογές σε μεταλλικές σωλήνες τεχνική συγκόλλησης
  17. Πρακτική εξάσκηση – έλεγχος πιέσεων αντοχής, διαρροών, χρήση αζώτου με OFN-EN378, χρήση vacuum pump –
  ανάκτηση κενού κάτω από 2 Torr/ 2000 microns/ 2.7mb/ 270Pa

Εκπαιδευτής: Χριστάκης Χριστοδούλου