Εγκαταστάσεις Υγραερίου (Θεωρία & Πρακτική)

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς, Μηχανικούς και άτομα που η εργασία τους απαιτεί να αναλάβουν την εγκατάσταση, τροποποίηση, συντήρηση, επιδιόρθωση εγκαταστάσεων υγραερίου και δοκιμές δικτύων σωληνώσεων.

Σκοπός του Προγράμματος:

Για να δοθεί στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή κατανόηση της φύσης των εγκαταστάσεων υγραερίου και κατανόηση της εργασίας τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών, σε εγκαταστάσεις Υγραερίου.
2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους.
3. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην εργασία.
4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν την εύφλεκτη φύση του υγραερίου τις ιδιότητες και επικινδυνότητα του.
5. Να κατανοούν τις επιπτώσεις τυχόν διαρροών υγραερίου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

1. Οι επιτυχείς συμμετέχοντες θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να κατανοούν τα διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων υγραερίου
(εγκαταστάσεις με δεξαμενές και κυλίνδρους, δίκτυο σωληνώσεων, εξαρτήματα, δοκιμές στο σύστημα.)
2. Να αναλάβουν την εγκατάσταση, τροποποίηση, συντήρηση, επιδιόρθωση εγκαταστάσεων υγραερίου και δοκιμές σε δίκτυα σωληνώσεων.
3. Να επιλέγουν το σωστό εξοπλισμό, να γνωρίζουν τη χρήση και συντήρηση του.
4. Χρήση κατάλληλων οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και ρύθμισης λειτουργίας.
5. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας.
6. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών.

Σε επίπεδο στάσεων:

1. Σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος.
2. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία.
3. Ομαδική εργασία,

Περίληψη του Προγράμματος:

• Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Εισαγωγή στο πρόγραμμα. Γενικοί Ορισμοί για εγκαταστάσεις υγραερίου. Κατηγοριοποίηση
Εγκαταστάσεων Υγραερίου. Εισαγωγή στις εγκαταστάσεις Υγραερίου με δεξαμενές (Κατασκευή και εξοπλισμός των δεξαμενών υγραερίου)
• Εγκαταστάσεις Υγραερίου με Δεξαμενές – Συνέχεια (τοποθέτηση και διάταξη δεξαμενών με αποστάσεις ασφαλείας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα στις
αποστάσεις ασφαλείας, εγκαταστάσεις με πολλαπλές δεξαμενές, φάκελος δεξαμενής, εξοπλισμός δεξαμενής, εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου, γενικά
προστατευτικά μέτρα για δεξαμενές, εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών).
• Εγκαταστάσεις υγραερίου με Κυλίνδρους (τοποθέτηση, προστασία από καιρικές συνθήκες & θερμική ακτινοβολία, τοποθέτηση εξοπλισμού). Σήμανση Εγκατάστασης.
• Ειδικός Εξοπλισμός Εγκατάστασης (Αντλίες, Συμπιεστές, Μετρητές, Προστασία, Εξαεριωτές, Γείωση και ισοδυναμική γεφύρωση της εγκατάστασης).
• Δίκτυο Σωληνώσεων και Εξαρτήματα Σύνδεσης (Γενικά, Σωληνώσεις, Εξαρτήματα σύνδεσης, Συνδέσεις σωλήνων, απαιτήσεις για τα πρόσθετα υλικά αναγκαία για τη
συγκόλληση, εκτέλεση συγκολλητών συνδέσεων, επίβλεψη και δοκιμή των συγκολλητικών εργασιών, Φλάντζες συνδέσεις σε χαλύβδινες σωληνώσεις, Προστασία από
τη διάβρωση).
• Συνέχεια…. Δίκτυο Σωληνώσεων και Εξαρτήματα Σύνδεσης (Εγκατάσταση των σωληνώσεων εκτός κτηρίου, Είσοδος σωληνώσεων στο κτήριο, Εγκατάσταση των
σωληνώσεων εντός κτηρίου, Προστασία των σωληνώσεων από άλλους παράγοντες). Εργασίες σε σωληνώσεις Υγραερίου (Δίκτυο σε λειτουργία, Δίκτυο εκτός
λειτουργίας, Αδρανοποίηση σωληνώσεων).
• Εξοπλισμός και Εξαρτήματα Εγκατάστασης Υγραερίου(Στάδια ρύθμισης της πίεσης & της πίεσης αερίου, Διατάξεις προστασίας από υπερπίεση/υποπίεση,
Αποφρακτικές διατάξεις (βαλβίδες), Θερμικά ενεργοποιούμενη βαλβίδα, Φίλτρα αερίου, Ασφάλεια αντεπιστροφής αερίου, Μετρητής αερίου, Βαλβίδα σεισμικής
προστασίας, Βοηθητικοί Αγωγοί, Ανίχνευση διαρροών υγραερίου κτλ.). Γενικές Διατάξεις για την Εγκατάσταση.
• Δοκιμή του Δικτύου Σωληνώσεων (Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μέχρι 100mbar, Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 2 bar) Φάκελος Εγκατάστασης
Υγραερίου (Γενικά, Περιεχόμενο Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου, Τροποποιήσεις στην εγκατάσταση υγραερίου).
• Κώδικας Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Γενικοί Ορισμοί για τις Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου. Συμμόρφωση υλικών μικρής εγκατάστασης,
Εγκατάσταση κυλίνδρων, Προστασία κυλίνδρων, Κατάταξη μικρών εγκαταστάσεων (απλές/σύνθετες).
• Εξοπλισμός μικρής εγκατάστασης υγραερίου (Ρυθμιστής πίεσης, Εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης και συνδέσεις, Κύρια Αποφρακτική Διάταξη, Αποφρακτικές διατάξεις,
Βαλβίδα πυροπροστασίας, Διατάξεις ασφάλειας έναντι υπέρβασης της πίεσης αερίου, Ανίχνευση διαρροών υγραερίου, Διανομέας).
• Προδιαγραφές μόνιμου δικτύου σωληνώσεων (εξωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, Εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, Προδιαγραφές σωληνώσεων, Εξαρτήματα σύνδεσης,
Φλάντζες και παρεμβύσματα, Συνδέσεις σωληνώσεων μόνιμου δικτύου, Είσοδος στο κτήριο, Πίεση υγραερίου εντός κτηρίου, ισοδυναμική γεφύρωση εσωτερικού
δικτύου σωληνώσεων).
• Χειρισμός και αντικατάσταση των κυλίνδρων υγραερίου. Σήμανση (εγκατάστασης & σωληνώσεων). Οδηγίες Λειτουργίας / Χρήσης εγκατάστασης υγραερίου. Μελέτη
εγκατάστασης. Δοκιμή του δικτύου σωληνώσεων. Συντήρηση και έλεγχος. Μεταβατικές διατάξεις.
• Κώδικας Πρακτικής για την αποθήκευση κυλίνδρων υγραερίου. Εισαγωγή (Γενικά, ορισμοί πεδίο εφαρμογής, εξαιρέσεις). Γενικές ιδιότητες και κίνδυνοι του
υγραερίου. Αποθήκευση κυλίνδρων υγραερίου και άλλων δοχείων. Μικρής κλίμακος αποθήκευση και έκθεση υγραερίου σε εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης.
• Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) κανονισμοί του 2021. Κατάταξη
κανονισμών. Ερμηνεία, σκοπός, πεδίο εφαρμογής. Εγκατάσταση Υγραερίου – Γενικές Διατάξεις. Περιοδικός Έλεγχος Δεξαμενών Υγραερίου και Έγκριση
Οργανισμού Ελέγχου. Φάκελος Συμμόρφωσης Εγκατάστασης – Αποθήκευσης Υγραερίου. Περιοδικός Έλεγχος Αποθηκεύσεων και Εγκαταστάσεων Υγραερίου και Έγκριση
Προσώπων.
• Εξουσίες Υπουργού, Αρμοδιότητες /Αρχιεπιθεωρητή, Καθήκοντα και Υποχρεώσεις. Αδικήματα και Ποινές. Ποικίλες Διατάξεις.
• Κώδικας Πρακτικής για την Πυροπροστασία Εγκαταστάσεων με Υγραέριο. Πεδίο Εφαρμογής. Ορισμοί. Γενικές πληροφορίες για το υγραέριο. Πρόληψη πυρκαγιάς
σε χώρους όπου υπάρχει υγραέριο. Αντιμετώπιση της Πυρκαγιάς. Πρόσβαση. Μέσα ατομικής προστασίας. Οδηγίες και εκπαίδευση του προσωπικού.
Μεταβατικές διατάξεις.
• Πρακτική και Αξιολόγηση (Οικιακές εγκαταστάσεις / εγκατάσταση με κυλίνδρους / Μαζικές δεξαμενές)
• Πρακτική και Αξιολόγηση (Εγκατάσταση σωληνώσεων)
• Πρακτική και Αξιολόγηση (Καθαρισμός σωλήνων)
• Πρακτική και Αξιολόγηση (Αντιμετώπιση προβλημάτων του Λέβητα και δοκιμή εγκατάστασης)

Εκπαιδευτής: ΤΒΑ

6 thoughts on “Εγκαταστάσεις Υγραερίου (Θεωρία & Πρακτική)”

 1. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and
  terrific design and style. I saw similar here: E-commerce

 2. Hello! Do you know if they make any plugins to assist
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar
  text here: Sklep internetowy

 3. Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks! I saw similar
  art here: Backlinks List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *