Ειδική Άδεια Εργασίας (Permit to Work)

When

16 Φεβρουαρίου 2024   
8:30 am - 3:00 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, Διευθυντές, Επιστάτες, Τεχνικούς.

Περιγραφή Προγράμματος:

Η Ειδική Άδεια Εργασίας είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλίσουν την Ασφάλεια και Υγεία του προσωπικού αλλά και τρίτων στον χώρο εργασίας ειδικά κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών υψηλού κινδύνου. Η άδεια για εργασία είναι μια τεκμηριωμένη διαδικασία που εξουσιοδοτεί ορισμένα άτομα να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Καθορίζει τις προφυλάξεις που απαιτούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών, βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Ανάγκη Προγράμματος:

Το σεμινάριο αυτό παρέχει στους εργαζόμενους το σκοπό αυτών των αδειών και το είδος εργασίας υψηλού κινδύνου που μπορεί να τις απαιτούν. Όποιος χειρίζεται ένα σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να γνωρίζει και να υποστηρίζει την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων για την παροχή επαρκούς κατάρτισης σχετικά με αυτή τη διαδικασία.

Στόχος Προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
1. Nα αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν,
2. Nα αποκτήσουν επαρκή γνώση της νομοθεσίας και ειδικών αδειών εργασίας
3. Να αναγνωρίζουν επαρκώς πού και πότε χρειάζεται ειδική άδεια εργασίας
5. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας.
6. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία και σχετική άδεια εργασίας

Περίληψη του Προγράμματος:

• Εισαγωγή, σκοπός και στόχοι σεμιναρίου. Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων βάση της σχετικής νομοθεσίας – Ρόλοι και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων.
• Σκοπός της ειδικής άδειας εργασίας και κύρια χαρακτηριστικά. Περιεχόμενα μιας ολοκληρωμένης άδειας ειδικής εργασίας ανάλογα με την φύση της εργασίας και την επικινδυνότητα.
• Στόχοι συστήματος ειδικής άδειας εργασίας και σωστή χρήση. Πότε και πως χρησιμοποιείται η ειδική άδεια εργασίας.
• Μελέτη Περιπτώσεων – Άδεια για Εργασία σε Περιορισμένο Χώρο, Άδεια για Εργασία σε Ύψος, Άδεια για Θερμή Εργασία, Άδεια Εργασίας για Εκσκαφές.

Εκπαιδευτής: Chris Christodoulou, Loizos Evangelou, Petros Dias