Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Online

When

Ξεκινάει 13 Μαϊου και τελειώνει 11 Ιουνίου, 9 απογεύματα Online   
5:00 pm - 9:15 pm

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς, Συντονιστές Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες, και σε όλους τους εργαζόμενους οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Σκοπός του Προγράμματος:

Για τις ανάγκες επάνδρωσης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, σχεδιάστηκε
πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται στο
«Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων,
Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών
Ασφάλειας)» Διάταγμα ΚΔΠ 238/2021, Παράρτημα Ι.

Στόχοι κατάρτισης :

Ο στόχος του προγράμματος είναι:
• Η απόκτηση γνώσεων για το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται.
• Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις διάφορες πηγές και κατηγορίες κινδύνων που δύναται να
συναντήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους καθώς και την αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διενεργούνται σε
όλους του χώρους της εταιρείας Παγκύπρια.

Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τους κινδύνους που αφορούν:
o Πυρασφάλεια
o Ηλεκτρισμό
o Χημικούς και βιολογικούς παράγονες
o Φυσικούς παράγοντες
o Εργονομικούς παράγοντες και κινδύνους που προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα
o Οθόνες οπτικές απεικόνισης
o Μηχανικά μέσα
o Κατασκευαστικές εργασίες
o Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή εφαρμογή τεχνικών μείωσης ή εξάλειψης των κινδύνων.
o Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό Σχεδίων Δράσεις και αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
o Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι όπως οι καταρτιζόμενοι να:
• Μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους.
• Εκπονούν με μεθοδικότητα και γνώση, εκτιμήσεις επικινδυνότητας.
• Μπορούν να σχεδιάζουν μέτρα μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων.

Περίληψη του Προγράμματος:

• Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, βασικές Νομοθετικές απαιτήσεις προς τον Εργοδότη. Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας και Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Εργοδοτούμενων.

• Νομοθετικές υποχρεώσεις για την ετοιμασία Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων, διατήρησης Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων, καταγραφή ατυχημάτων, μέτρηση βλαπτικών παραγόντων, διαχείριση χημικών ουσιών κ.α. Δημιουργία Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης. Νομοθεσία για υποχρεώσεις για σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας και ελάχιστες προϋποθέσεις σύστασης. Επάνδρωση της Ε.Α., συνεδριάσεις, ρόλοι και αρμοδιότητες. Κώδικας πρακτικής για την συμμετοχή των εργοδοτούμενων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

• Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί. Ελάχιστες προδιαγραφές για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός και φωτισμός, πρόσβαση και διακίνηση στις κτηριακές εγκαταστάσεις, προστασία πτώσεων από ύψος, ελάχιστος χώρος εργασίας και εγκαταστάσεις πρόνοιας.

• Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμοί. Ελάχιστες προδιαγραφές για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός και φωτισμός, πρόσβαση και διακίνηση στις κτηριακές εγκαταστάσεις, προστασία πτώσεων από ύψος, ελάχιστος χώρος εργασίας και εγκαταστάσεις πρόνοιας. Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εραγσίας, επιθεωρήσεις από την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Τεχνικές και μεθόδοι επιτήρησης ασφάλειας των εργασιών. Σύνταξη σχεδίων δράσης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (πυρκαγιά, σεισμός, έκλυση επικίνδυνων χημικών κοκ). Απαιτούμενος εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Σήμανση εξοπλισμού και υποδομών έκτακττων αναγκών. Επιθεωρήσεις, συντηρήσεις και δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις έκτακτων αναγκών.

• Κίνδυνοι κατά την διακίνηση προσώπων και οχημάτων. Σχεδιασμός ασφαλών διαδρομών διακίνησης και τεχνικές διαχωρισμού πεζών από οχήματα. Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.). Βασικές αρχές δημιουργίας πυρκαγιάς, τρίγωνο της φωτιάς, διαχείριση εύφλεκτων ουσιών.

• Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.). Μεθόδοι πυροπροστασίας, βασικές αρχές πυρόσβεσης και πρακτική άσκηση. Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες. Αναγνώριση των χημικών κινδύνων. Μελέτη των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας.

• Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες. Σήμανση των χημικών ουσιών και CLP. Δημιουργία καταλόγων χημικών ουσιών, αξιολόγηση των κινδύνων, Μετάδοση ασθενειών, εργασιακές ασθένειες. Πανδημία και ρόλος της υγιεινής και πρόληψης στην αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι. Βασικές αρχές μεταφοράς της ηλεκτρινής ενέργειας. Κίνδυνος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ελάχιστος εξοπλισμός προστασίας. Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

• Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίομ κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κλπ). Κίνδυνος και επιπτώσεις από την έκθεση σε θόρυβο. Μέτρηση εργασιακού θορύβου και όρια έκθεσης. Πηγές και επιπτώσεις κραδασμών στην ανθρώπινη υγεία. Έκθεση σε ακτινοβολία, κώδικας πρακτικής για την προστασία από το θερμικό φόρτο. Επιπτώσεις από την έκθεση σε κρύο και προστασία από τις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας.

• Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίομ κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κλπ). Έκθεση σε ραδιενέργεια. Ποιότητα εσωτερικού αέρα και εξαερισμός σε κλειστούς χώρους.
Φωτισμός σε εργασιακούς χώρους και ελάχιστα όρια φωτεινότητας ανα είδος εργασίας.

• Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση). Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί. Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού εργασίας. Μηχανικοί κίνδυνοι και κινητά μέρη εξοπλισμού. Λειτουργία εξοπλισμού υπό πίεση και κίνδυνοι εκτόνωσης / έκρηξης. Κίνδυνοι αποθήκευσης και χρήσης φιάλων υπό πίεση.

• Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση). Χρήση και επιθεώρηση εργαλείων χειρός / ηλεκτρικών εργαλείων. Κίνδυνοι μηχανοκίνητου εξοπλισμού και κατά την συντήρησή του. Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος. Ευθύνες για τους ιδιοκτήτες και συντελεστές ενός έργου. Υποχρεώσεις για την δημιουργία Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Κατασκευαστικοί κίνδυνοι και οργάνωση εργοταξίου. Εργασίες εκσκαφών, χρήση προσωρινών και κινητών ικριωμάτων. Κώδικας Πρακτικής για Εργασίες σε Ύψος.

• Μέσα Ατομικής Προστασίας. Υποχρεώσεις Εργοδότη και Εργοδοτούμενων. Σχεδιασμός απαιτούμενων ΜΑΠ και Προδιαγραφές τους. Διατήρηση καταλόγου ΜΑΠ, επιθεώρηση και αντικατάστασή τους. Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρονατική διακίνηση φορτίων. Ορισμός της εργονομίας. Πηγές πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων. Προσαρμογή της θέσης εργασίας στον Εργοδοτούμενο.

• Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρονατική διακίνηση φορτίων. Χαρακτηριστικά του φορτίου. Αξιολόγηση εργασιών χειρωνακτικής διακίνησης βάσει βασικών δεικτών (μέθοδος ΚΙΜ). Τεχνικές μείωσης της μυοσκελετικής καταπόνησης. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης. Σχεδιασμός της θέσης εργασίας. Διαμόρφωση του χώρου εργασίας. Τοποθέτηση οθόνης σε σχέση με τον άνθρωπο, διαμόρφωση του φωτισμού.

• Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Αναγνώριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Φόρτος εργασίας, διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση, αστάθεια και αβεβαιότητα εργασίας.
Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων. Υποχρεώσεις Εργοδοτών. Αναγνώριση των κινδύνων και των πηγών τους. Καταγραφή των πιθανών επιπτώσεων. Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας. Ιεραρχία μέτρων ελέγχου. Αναθεωρήσεις των Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνου.

• Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας. Μητρώα εκπαιδεύσεων, πιστοποιητικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, ΓΕΚ, οδηγιών ασφαλούς εργασίας. Άσκηση σύνταξης ενός Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.

• Εκτίμηση των κινδύνων – Περιπτωσιακή μελέτη. Άσκηση για την ολοκληρωμένη εκπόνηση μιας Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων. Παρουσίαση σε ομάδες. Σύνταξη δείγματος ενός Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.

Εκπαιδευτής: Petros Dias