Οργάνωση Εργοταξίου & Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές, Μηχανικούς, Συντονιστές Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες.

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή τεχνικών έργων, σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας και οργάνωσης εργοταξίου.

Μετά την συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

• Απαιτήσεις οργάνωσης εργοταξίου

• Καθορισμός ρόλων και υπευθυνοτήτων

• Η Ασφάλεια και Υγεία ανά φάση οργάνωσης και ανάπτυξης του εργοταξίου.

• Εκτίμηση κινδύνου και επικινδυνότητας ανά φάση.

• Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις

• Συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια

Περίληψη του Προγράμματος:

  Εισαγωγή: Σκοπιμότητα διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας. Κίνδυνος και επικινδυνότητα. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

  Κανονιστικό πλαίσιο: Απαιτήσεις νομοθεσίας. Διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Ρόλοι και υπευθυνότητες. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και Υγείας. Επιλογή υπεργολάβων.

  Οργάνωση εργοταξίου: Διάταξη πρόσβασης, διέλευσης, σήμανσης κλπ. Χωροθέτηση εργοταξιακών υποδομών. Εξειδικευμένες απαιτήσεις (ανυψώσεις, πάσσαλοι κλπ). Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Εργοτάξια σε απομακρυσμένες περιοχές. Ασφάλεια και φύλαξη εργοταξίου.

  Οργάνωση εργοταξίου: Διευθέτηση πελατών – χρηστών και κατόχων χώρου. Διαδικασία εισόδου και ενημέρωση. Εργασίες σε κατειλημμένους από άλλες εργασίες χώρους. Βασικές παροχές εγκαταστάσεων υγιεινής. Case study.

  Διαδικασίες ασφάλειας και υγείας: Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού. Διαχείριση συμβάντων. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Ιατρική παρακολούθηση. Έκτακτη ανάγκη και πρώτες βοήθειες. Μέσα ατομικής και συλλογικής προστασίας.

  Κίνδυνοι και μέτρα ελέγχου: Κίνηση πεζών, οχημάτων και πρόσβαση στο χώρο. Χειρωνακτική διακίνηση. Εργαλεία χειρός. Μηχανήματα και εξοπλισμός. Πυροπροστασία. Ηλεκτρισμός. Χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι.

  Κίνδυνοι και μέτρα ελέγχου: Εργασίες σε ύψος. Ανυψωτικές εργασίες. Εργασίες σε περιορισμένους χώρους. Εργασίες σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Χωματουργικά. Κατεδαφίσεις.

  Συστήματα διαχείρισης επικινδυνότητας: Ασφαλή συστήματα εργασίας. Μελέτες επικινδυνότητας. Μεθοδολογίες εργασίας (Method Statements). Άδειες εργασίας. Σχέδια ανύψωσης (Lifting Plans). Άσκηση.

Εκπαιδευτής: Λοϊζος Ευαγγέλου

16 thoughts on “Οργάνωση Εργοταξίου & Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο”

 1. PRECAUTIONS Before taking haloperidol, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies brand cialis online Think about this If you re not EATING enough to make gains now, you still won t be eating enough to make gains while ramming powerful dangerous drugs into your body

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *