Χρήση και Διαχείριση Εύφλεκτων Ψυκτικών Αερίων – (Flammable Gases)

When

coming soon in 2024   
8:30 am - 3:00 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς, Συντονιστές Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας, Εργολάβους, Εργοδηγούς, Επιστάτες, και σε όλους τους εργαζόμενους οικοδομικών και τεχνικών έργωΤεχνικούς, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, άτομα που η εργασία τους απαιτεί να αναλάβουν τον έλεγχο διαρροών, ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών αερίων, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων που περιέχουν εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες.

Σκοπός του Προγράμματος:

Για να δοθεί στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή κατανόηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια ως προς τη ορθή χρήση των εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ψυκτικές συσκευές.

Στόχοι κατάρτισης :

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών.
 2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους.
 3. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση η και εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην εργασία.
 4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες, τις ιδιότητες των τη επικινδυνότητα και τα ωφέλει.
 5. Nα κατανοήσουν τις επιπτώσεις τυχόν διαρροών εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Οι επιτυχείς συμμετέχοντες θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να αναλάβουν έλεγχο διαρροών, ανάκτηση και επαναφορά των εύφλεκτων ψυκτικών αερίων τη συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 2. Να επιλέγουν το σωστό εξοπλισμό, να γνωρίζουν τη χρήση και συντήρηση του.
 3. Χρήση κατάλληλων οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και ρύθμισης λειτουργίας μονάδων.
 4. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας.
 5. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος.
 2. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία.
 3. Ομαδική εργασία,

Περίληψη του Προγράμματος:

 • Εισαγωγή στη εκπαίδευση. Βασική λειτουργεία του ψυκτικού συστήματος, θερμοκρασία, θερμότητα, πίεσης, ενέργεια S.I- μονάδες μερίσεις.  Φυσικοί νόμοι τον αερίων.
 • Κύκλος συμπιεσμένου ατμοποιημένου ψυκτικού συστήματος συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης, εξάτμισης. Χρήση πινάκων και διαγραμμάτων.
 • Εύφλεκτα Ψυκτικά Αέρια, ιδιότητες, και εφαρμογές αυτών – Υδρογονάνθρακες
 • Θερμοδυναμικές ιδιότητες εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών, υπολογισμός ενθαλπίας με χρήση πινάκων Mollier. Επεξήγηση των νόμων- Boyles, Charles Dalton Laws
 • Επίδρασης στο περιβάλλον και τη υγεία από τα εύφλεκτα ψυκτικά αέρια.
 • Επεξήγηση ιδιοτήτων διαφόρων συνθετικών ψυκτικών λαδιών, πχ PAGs και χρήση, ανάκτησης και επικινδυνότητα. Έλεγχος Ουσιών Βλαβερών στη Υγεία
 • Εξοπλισμός του ψυκτικού συστήματος- βαλβίδες υγρού και αερίου, filter, driers, sight, glasses.
 • Συμπιεστές με έμβολα και κυλινδρικοί, κλειστού η ημίκλειστου τύπου κατάλληλοι για εύφλεκτες ψυκτικές ουσίες. Πρακτική εξάσκησης και εφαρμογή.
 • Condensers, evaporators- υγρόψυκτες και αερόψυκτες μονάδες, στατικού και δυναμικού αερισμού.
 • Συσκευές αμέσου εκτόνωσης ελέγχου και ρύθμισης ροής ψυκτικού υγρού-capillary, thermostatic expansion valves
 • Απλά συστήματα, ελέγχου- solenoid valves, thermostats, low, high pressure controls etc.
 • Βλάβες, έλεγχος συμπιεστών, αιτίες, βλάβες, πρόληψης- Charging up the system
 • Κλιματισμός, αερισμός, μονάδες ψύξης, υγρασία. Έλεγχος  ψυκτικού κυκλώματος
 • Αντλίες θερμότητας, συστήματα ανάκτησης θερμότητας από άλλες πηγές – εδάφους, αέρος, συσσωρευτές απόψυξης.
 • Νομοθεσία, κανονισμοί ελέγχου εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών βλαβερών στη υγεία. Αρχεία συντήρησης, διαρροών, επιδιορθώσεων, συμπλήρωση αρχείων.
 • Ανάκτηση και χρήση εύφλεκτων ψυκτικών ουσιών, χειρισμός, οργάνων πίεσης, κενού, θερμοκρασίας, επιδιόρθωσης συσκευών.
 • Πρακτική εξάσκηση – εφαρμογές σε χάλκινες σωλήνες τεχνική συγκόλλησης
 • Πρακτική εξάσκηση – έλεγχος πιέσεων αντοχής, διαρροών, χρήση αζώτου με OFN-EN378, χρήση vacuum pump – ανάκτηση κενού κάτω από 2 Torr/ 2000 microns/ 2.7mb/ 270Pa

Εκπαιδευτής: Χριστάκης Χριστοδούλου