Χρήση και Διαχείριση Ψυκτικών Αερίων

When

2 Απριλίου - 14 Μαϊου 2024   
3:00 pm - 7:15 pm

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol
Χρήση και Διαχείρηση Ψυκτικών Αερίων

 

Το πρόγραμμα θα γίνει στα Ελληνικά

ΑΝΑΓΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ:

Για να δοθεί στους συμμετέχοντες μια λεπτομερή κατανόηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον εάν τα ψυκτικά αέρια δεν ανακτηθούν κατάλληλα και τους επιτραπούν να δραπετεύσουν στην ατμόσφαιρα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους.
2. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση η και εξάλειψη των πιθανών κινδύνων στην εργασία.
3. Nα κατανοήσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εάν οι ψυκτικές ουσίες δεν ανακτώνται κατάλληλα και αφεθούν να δραπετεύσουν στην ατμόσφαιρα.
4. Να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας,

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Οι επιτυχείς συμμετέχοντες θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για να αναλάβουν έλεγχο διαρροών, ανάκτηση και επαναφορά ψυκτικών αερίων, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς του EU F-Gas 842:2006
2. Σωστή χρήση, επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας
3. Χρήσης οργάνων ελέγχου, επιθεώρησης και ρύθμισης λειτουργίας
4. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Ατομικά Μέσα Προστασίας
5. Διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και γνώση Πρώτων Βοηθειών

Σε επίπεδο στάσεων:
6. Σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος
7. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εγκεκριμένη μεθοδολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Τεχνικούς, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, άτομα που η εργασία τους απαιτεί να αναλάβουν τον έλεγχο διαρροών, ανάκτηση ψυκτικών αερίων, συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανημάτων που περιέχουν ψυκτικές ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Εισαγωγή στη εκπαίδευση/ βασική λειτουργία του ψυκτικού συστήματος/ θερμοκρασία/θερμότητα/πίεσης, S.I- μονάδες μερίσεις. Φυσικοί νόμοι τον αερίων.
• Κύκλος συμπιεσμένου ατμοποιημένου ψυκτικού συστήματος/ συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης, εξάτμισης.
• Ψυκτικά αέρια, ιδιότητες, εφαρμογές αυτών πχ R11,R12, R22, R134A, R404a
• Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων, υπολογισμός ενθαλπίας με χρήση πινάκων Mollier. Επεξήγηση των νόμων- Boyles, Charles Dalton Laws
• Επίδρασης στο περιβάλλον από τα ψυκτικά αέρια HFCs, και καταστροφή του Όζοντος από τα ψυκτικά αέρια CFCs, HCFCs, έλεγχος και χρήση, εναλλακτικές
λύσεις
• Επεξήγηση ιδιοτήτων διαφόρων συνθετικών και ορυκτών ψυκτικών λαδιών, πχ PAGs και χρήση.
• Εξοπλισμός του ψυκτικού συστήματος- βαλβίδες υγρού και αερίου, filter, driers, sight, glasses.
• Συμπιεστές με έμβολα και κυλινδρικοί, κλειστού η ημίκλειστου τύπου. Πρακτική εξάσκησης και εφαρμογή
• Συμπυκνωτές, εξατμιστές- υδρόψυκτες και αερόψυκτες μονάδες, στατικού και δυναμικού αερισμού
• Συσκευές αμέσου εκτόνωσης ελέγχου και ρύθμισης ροής ψυκτικού υγρού- τριχοειδείς, θερμοστατικές, ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης

• Βασικά συστήματα, ελέγχου- solenoid valves, thermostats, low, high, oil pressure controls etc
• Βλάβες και έλεγχος συμπιεστών αιτίες, βλαβών, πρόληψης, συντήρησης
• Κλιματισμός, αερισμός, μονάδες ψύξης ,υγρασία. Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος
• Αντλίες θερμότητας, συστήματα ανάκτησης θερμότητας από άλλες πηγές – εδάφους, αέρος, συσσωρευτές απόψυξης.
• Νομοθεσία, κανονισμοί ελέγχου ουσιών βλαβερών στη υγεία. Κανονισμός ΕΚ 303/2008. Αρχεία συντήρησης, διαρροών, επιδιορθώσεων, συμπλήρωση αρχείων.
• Ανάκτηση και χρήση ψυκτικού αερίου, χειρισμός, οργάνων πίεσης, κενού, θερμοκρασίας
• Πρακτική εξάσκηση – εφαρμογές σε χάλκινες σωλήνες τεχνική συγκόλλησης
• Πρακτική εξάσκηση – έλεγχος πιέσεων, διαρροών, χρήση αζώτου με OFN-EN378, χρήση vacuum pump- ανάκτηση κενού κάτω από 2 Torr/ 2000 microns/ 2.7mb/ 270Pa

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Έχουν γίνει οι κατάλληλες διευθετήσεις για τους επιτυχόντες συμμετέχοντες στο πρακτικό μέρος όπως και στην γραπτή εξέταση, να λάβουν πιστοποίηση από την CMS Training Centre και να παραλάβουν την άδεια από το τμήμα περιβάλλοντος.

ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (s) : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ