Διαχείριση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών & Παρασκευασμάτων

When

If the course is organised please go to ''Currently Organised Courses Category'' for the Date   
All Day

Where

CMS Training Centre
St Andrew's House, 7 Argyris Eftaliotis Str., Limassol

Event Type

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στους τομείς της εισαγωγής, την αποθήκευσης, του χειρισμού, της παρασκευής, της διανομής και της επεξεργασίας χημικών ουσιών και προϊόντων.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Ανάγκη κατάρτισης:

  Οι εργαζόμενοι πολλές φορές εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους εξαιτίας της χρήσης και αποθήκευσης χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων στους χώρους που εργάζονται και διακινούνται. H εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

  Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

   • Θα αναπτύσσουν δεξιότητες για να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ανάλογα με τη
   χημική ουσία ή μείγμα που χρησιμοποιούν.
   • Θα κατατάσσουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν για την μείωση του βαθμού επικινδυνότητας.
   • Θα επιλέγουν το είδος των μέσων ατομικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν.
   • Θα επιδεικνύουν γνώσεις όσον αφορά την καταλληλόλητα των σημάνσεων ασφαλείας στα χημικά προϊόντα
   όπως και για τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
   • Θα είναι σε θέση να απαριθμούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση και αποθήκευση επικίνδυνων
   για την υγεία χημικών ουσιών και μειγμάτων και τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνονται.

  Εκπαιδευτής: Γιάννης Χάσικος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *